Technické služby města Vizovice

Předmět činnosti

  • zabezpečování nakládání s odpady včetně nebezpečných odpadů
  • správa, údržba a čištění komunikací,
  • zimní údržba místních komunikací,
  • správa a údržba veřejného osvětlení,
  • správa a údržba veřejné zeleně,
  • provozování pohřebišťě

Předmět podnikání

  • nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),
  • silniční motorová doprava nákladní,
  • pronájem a půjčování věcí movitých

Sběrný dvůr TS Vizovice – ul. Štěpská

Sběrné místo nebezpečných odpadů

Rozpouštědla, barvy, lepidla a pryskyřice, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, oleje a tuky, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, nepoužitelná léčiva, baterie a akumulátory, ledničky, elektrické a elektronické zařízení (televize, rádia a podobně).

Sběr papíru a kovů, možnost uložení velkoobjemového odpadu. Platba za zajištění uložení odpadů se týká obyvatel, kteří nemají trvalé bydliště ve Vizovicích + podnikatelské subjekty.

Svozový kalendář odvozu komunálního odpadu, plastů,tetrapaků a papíru na rok 2021 pro Vizovice