Technické služby města Vizovice

previous arrow
next arrow
Slider
Předmět činnosti

  • zabezpečování nakládání s odpady včetně nebezpečných odpadů
  • správa, údržba a čištění komunikací,
  • zimní údržba místních komunikací,
  • správa a údržba veřejného osvětlení,
  • správa a údržba veřejné zeleně,
  • provozování pohřebišťě
Předmět podnikání

  • nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),
  • silniční motorová doprava nákladní,
  • pronájem a půjčování věcí movitých
Městský hřbitov    

Městský hřbitov má provozní dobu v období letního času od 6 do 21 hod a v období mimo období letního času od 7 do 18 hod na základě vyhlášky města č. 2/2002.
Další informace o provozu městského hřbitova je možno získat u správce tj. Technické služby města Vizovice na tel. č. 577 454 756.

Sběrný dvůr TS Vizovice – ul. Štěpská

Sběrné místo nebezpečných odpadů

Rozpouštědla, barvy, lepidla a pryskyřice, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, oleje a tuky, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, nepoužitelná léčiva, baterie a akumulátory, ledničky, elektrické a elektronické zařízení (televize, rádia a podobně).

Sběr papíru a kovů, možnost uložení velkoobjemového odpadu. Platba za zajištění uložení odpadů se týká obyvatel, kteří nemají trvalé bydliště ve Vizovicích + podnikatelské subjekty.

Svozový kalendář odvozu komunálního odpadu, plastů,tetrapaků a papíru na rok 2020 pro Vizovice