Kalendář svozu odpadu pro rodinné domy ve Vizovicích na rok 2023

  Komunální odpad PET Papír
leden 3,4,10,11,17,18,24,25,30,31, 23 9
únor 1,7,8,14,1521,22,28, 20 6
březen 1,7,8,14,15,21,22,28,29, 20 6
duben 4,5,11,12,18,19,25,26, 17 3
květen 2,3,9,10,16,17,23,24,30,31, 15 2
červen 6,7,13,14,20,21,27,28, 12 26
červenec 4,5,11,12,18,19,25,26, 10 24
srpen 1,2,8,9,15,16,22,23,29,30, 7 21
září 5,6,12,13,19,20,26,27, 4 18
říjen 3,4,10,11,17,18,24,25,31 2,30 16
listopad 1,7,8,14,15,21,22,28,29, 27 13
prosinec 5,6,12,13,19,20,26,27, 25 11
  2×7 (úterý, středa) 1×28 pondělí 1×28 pondělí


                                     Město Vizovice

                               PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY
                         KOMUNIKACÍ MĚSTA Vizovic

 

0
Čl. 1
Základní ustanovení
(1) Tento plán zimní údržby stanoví rozsah, způsob a lhůty zmírňování závad ve sjízdnosti místních a vybraných účelových komunikací v zimním období.

(2) Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady ve sjízdnosti komunikací vzniklé zimními povětrnostními podmínkami.
(3) Zimním obdobím pro účely tohoto plánu zimní údržby se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se provádí zimní údržba podle plánu zimní údržby, který upřesňuje podrobnosti, povinnosti správce a některé pojmy. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti komunikace
bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.
(4) Odstraňování a případně zmírnění závad ve sjízdnosti zahrnuje zejména:
odstraňování sněhu,
posyp inertním materiálem,
posyp chemickým materiálem,
skrápění roztoky solí,
zabezpečování odtoku vody z vozovek,
udržování komunikací čistých a odstraňování tzv. druhotné kluzkosti,
provádění veškerých činnosti takovým způsobem, aby činnost sama i její důsledky zhoršovaly životní prostředí jen v nejmenší možné míře.
Čl. 2
Pořadí údržby komunikací při zmírňování závad ve sjízdnosti, způsobených
povětrnostními vlivy a jejich důsledky je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.
Čl. 3
Způsob a rozsah zimní údržby komunikací
(1) Odklízení sněhu mechanickými prostředky

1a) Odklízení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat ještě před tím, než ho provoz zhutní, shrnuje se k okraji komunikace. Zmrazky se odstraňují mechanickým způsobem.

  1. b) Odklízení sněhu se provádí následujícím způsobem: Pověřený pracovník TSMV dává pokyn k hrnutí sněhu při výšce nasněženého sněhu ve výšce 4 cm řidičům 3 traktorů zabezpečujících hrnutí.

(2) Údržba a ošetřování komunikací posypovými a chemickými rozmrazovacími materiály

Vozovky budou po shrnutí sněhu posypány směsí drti a soli (podíl soli 5 %).

Čl. 4
Stanovení časových limitů pro zahájení údržby při spadu
sněhu a vytvoření náledí
S přihlédnutím k technologii zajišťování zimní údržby komunikací se stanovují tyto časové
limity pro zahájení zimních údržbových prací:
a) při vytvoření náledí, námrazy a jiné kluzkosti se zahájí údržbové práce bezodkladně po zjištění, nejpozději do 30 minut, pokud k vytvoření dojde v noci, nejpozději do 5.00 hodiny
ranní
b) při trvalém spadu sněhu se provádí odstraňování sněhu, dosáhne-li vrstva napadlého sněhu 4cm, přičemž se s odstraňováním průběžně pokračuje až do skončení spadu sněhu

Čl. 5

 Pověřený pracovník TSMV povede evidenci počtu hodin prováděné údržby.

Příloha č. 1 k plánu zimní údržby komunikací – pořadí dle ulic
Traktor 1                                                                 

Parkoviště za kulturní dům                                                   

Parkoviště před Albertem a nad zídkou ke Školní ulici

Školní

Růžová

Komenského

Polní

Slunečná

Nad stadionem

Krňovská

Prostřední

Sadová

Traktor 2

Dubovsko

Lipová

Kopanická

Mlýnská

Příčná

Lázeňská

Cesta k Mateřské škole

3.května

Poštovní

Pardubská

Pod Hájem

Růžová

Nová

Ulice Štěpská

Sídliště Štěpská

Sídliště Háby

Těchlovská ulice od Sokolovny po horní křižovatku

Nádražní

Traktor 3

Chrastěšov, Hodišovská, Chrastěšovská, Zahradní, Slušovská, Těchlovska ulice, Tyršova, Příkrá, Habeš, J.Haly

Rozmístění odpadových nádob pro občany Vizovic

https://mapy.cz/letecka?vlastni-body&x=17.8523661&y=49.2290345&z=12&sid=5f6dba1746ac2f63d48af7bc

Svoz jedlých rostlinných olejů a tuků

Technické služby města Vizovice zabezpečily od začátku ledna v souladu s novou vyhláškou zajištění svozu jedlých rostlinných olejů a tuků. Zajištěním byla pověřena firma Fritex, která poskytla městu Vizovice bezplatně 7 černých nádob objemu 240 l pro možnost ukládání olejů a tuků do umělohmotných a skleněných nádob. Koncem června byl proveden první svoz olejů a tuků v celkovém objemu 303 litrů což sníží jednak náklady na likvidaci nebezpečného odpadu ( dříve byly oleje a tuky sváženy v rámci svozu nebezpečného odpadu ) a dále zajistí ekologickou recyklaci.